การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 643/15089
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม- 1 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ขณะตรวจวัดไม่มีการระเบิดเหมือง เนื่องจากโครงการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ขณะตรวจวัดไม่มีการระเบิดเหมือง เนื่องจากโครงการหยุดการทำเหมืองชั่วคราว

 

 • ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 3.5 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0502 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.95 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.25 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.163 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.224 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0007 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 190 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0008 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.97 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 159 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0021 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 40.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0009 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 154 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0026 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0010 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0013 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.84 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 96 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00024 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0005 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0009 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.22 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 217 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0018 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.18 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0239 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.33 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0030 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.19 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0212 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0007 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 190 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0008 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 6.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0078 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0014 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0021 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0013 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.50 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0011 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 123 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0022 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 125 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0010 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0002 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 3.25 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0003 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 133 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0017 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.84 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0043 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.73 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 136 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0033 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 • ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0021 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0005 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0014 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 16 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0019 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0021 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

 สถานที่ตรวจวัด 1.เวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่(วัดสหชาติประชาธรรม)
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201070
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]