การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขากะลา
 อำเภอ หยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29557/15485
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพุน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านธารลำไย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านหน้าเขา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพุน้อย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านธารลำไย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านหน้าเขา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 
 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพุน้อย 2.บริเวณบ้านธารลำไย 3.บริเวณบ้านหน้าเขา
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860608
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]