การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขากะลา
 อำเภอ หยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 29557/15485
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพุน้อย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำกว่าระดับที่ทำให้เครื่องมือทำงานซึ่งตั้งไว้ต่ำสุดที่ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้
  2. บริเวณบ้านธารลำไย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำกว่าระดับที่ทำให้เครื่องมือทำงานซึ่งตั้งไว้ต่ำสุดที่ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ 
  3. บริเวณบ้านหน้าเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 43 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00041 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00025 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00089 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพุน้อย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำกว่าระดับที่ทำให้เครื่องมือทำงานซึ่งตั้งไว้ต่ำสุดที่ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้
  2. บริเวณบ้านธารลำไย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำกว่าระดับที่ทำให้เครื่องมือทำงานซึ่งตั้งไว้ต่ำสุดที่ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ 
  3. บริเวณบ้านหน้าเขา   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนมีค่าต่ำกว่าระดับที่ทำให้เครื่องมือทำงานซึ่งตั้งไว้ต่ำสุดที่ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนได้ 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพุน้อย 2.บริเวณบ้านธารลำไย 3.บริเวณบ้านหน้าเขา
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207362
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]