การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 662/14740
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 •   ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.67 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณวัดหนองนมวัวสามัคคีธรรม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.03 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.70 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.03 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.80 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.53 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  ในระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านลำพาด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณสถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.93 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.03 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.93 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.53 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3.เวณโรงเรียนบ้านใหม่รังงาม 4.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
 โดย บริษัท นีดีส ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289941
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]