การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งทอง
 อำเภอ หนองบัว
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 662/14740
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.33 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00208 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00446 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00285 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณหน้าแปลง 29537  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.65 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0232 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0188 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 6.76 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0489 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • ในวันที่ 17 มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนว มีค่าน้อยกว่า 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณหน้าแปลง 29537  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.98 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 25 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.029 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.010 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 36 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.018 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณชุมชน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00246 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0060 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00133 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณหน้าแปลง 29537  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00564 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.826 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00391 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00586 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • ในวันที่ 24 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนว มีค่าน้อยกว่า 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณหน้าแปลง 29537  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.850 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.016 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.05 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.026 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.98 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.023 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.375 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 25 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.004 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.751 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 31.3 เฮิรตซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.007 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.375 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 41.7 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.005 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณหน้าแปลง 29537  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนว มีค่าน้อยกว่า 0.125 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องมือไม่สามารถวัดค่าได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 2.บริเวณหน้าแปลง 29537
 โดย บริษัท นีดีส ซัพพลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201034
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]