การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 19989/15865
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำศริวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.87 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.17 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.57 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.63 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดพุคำบรรพต  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.67 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 63.47 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำศริวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.67 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.20 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดพุคำบรรพต  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.73 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.27 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.33 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดถ้ำศริวิไล 2.บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 3.บริเวณวัดพุคำบรรพต 4.บริเวณโรงโม่หินบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768880
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]