การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31084/15416
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฏาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน  3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านจบก ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 52.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านประทัดบุ ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านพนม ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  • ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน  3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านจบก ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 44.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านประทัดบุ ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 49.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านพนม ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านจบก 2.บ้านประทัดบุ 3.บ้านพนม
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202175
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]