การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาวง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27335/14675
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณถ้ำมหาสนุก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00106 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00305  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00141 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณวัดพุกร่าง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.7 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00353 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00168  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12.3 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00192 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณถ้ำวิมานจักรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 5.6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00453 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00146 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00359 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

4. บริเวณวัดกัลยาณบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00059 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00084  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10.4 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00167 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

  • ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณถ้ำมหาสนุก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 15.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00269 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00336  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10.2 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00269 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณวัดพุกร่าง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณถ้ำวิมานจักรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 11.4 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00378 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10.6 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00374 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15.3 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00676 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

4. บริเวณวัดกัลยาณบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถ้ำมหาสนุก 2.บริเวณวัดพุกร่าง 3.บริเวณถ้ำวิมานจักรี 4.บริเวณวัดกัลยาณบรรพต
 โดย บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330337
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]