การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32425/15589
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านสาริกาพัฒนา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณวัดปากช่องสาริกา(ใน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดปากช่องสาริกา (นอก)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดบ่อวงครุ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 6. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านสาริกาพัฒนา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณวัดปากช่องสาริกา(ใน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดปากช่องสาริกา (นอก)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดบ่อวงครุ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 6. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ในระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณบ้านสาริกาพัฒนา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณวัดปากช่องสาริกา(ใน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณวัดปากช่องสาริกา (นอก)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณวัดบ่อวงครุ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณวัดหนองใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 6. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสาริกาพัฒนา 2.บริเวณวัดปากช่องสาริกา(ใน) 3.บริเวณวัดปากช่องสาริกา(นอก) 4.บริเวณวัดบ่อวงครุ 5.บริเวณวัดหนองใหญ่ 6.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207227
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]