การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21391/15608
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังตะโก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 60.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 61.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)


 

  • ในระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านวังตะโก ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 56.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ) ค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังตะโก 2.บ้านเขาดิน (ไร่ไหหลำ)
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622035
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]