การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นาแวง
 อำเภอ เขมราฐ
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31863/15217
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.12 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 25.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 518 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·     ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 290.40 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 32.46 NTU (ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดที่เหมะสมและไม่ผ่านเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

   2. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านศิลาทอง ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.29 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 90.91 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) น้อยกว่า 0.01 NTU (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.89 ( ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมและไม่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 92 มิลลิกรัมต่อลิตร (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 30.30 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) น้อยกว่า 0.01 NTU (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

      ดังนั้น ดัชนีที่ตรวจพบในน้ำบาดาลทั้ง 3 สถานี  คือ น้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว, น้ำบาดาลบ้านศิลาทอง และน้ำบาดาลของผู้ประกอบการ พบว่าดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 ของเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นค่าความขุ่นของน้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว และค่าความเป็นกรด ?ด่าง ของน้ำบาดาลของผู้ประกอบการที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันน้ำบาดาลจากบ่อดังกล่าวไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค แต่นำมาใช้เพื่อการอุปโภคเท่านั้น ซึ่งค่าความเป็นกรด ? ด่าง ที่ตรวจพบได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในลักษณะดังกล่าว

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

ไม่ได้กำหนด

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

600 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

300 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

200 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

                  * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.น้ำบาดาลสำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว 2. น้ำบาดาลบ้านศิลาทอง 3. น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ
 โดย บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289933
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]