การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28608/15360
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 5  สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณศาลเจ้าหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านเขารวก 2.บริเวณวัดหน้าพระลาน 3.บริเวณสำนักสงฆ์วัดถ้ำศรีวิไล 4.บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว 5.บริเวณศาลเจ้าหน้าพระลาน
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137625
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]