การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31854/15397
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพผิวดิน และน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

 

1. บริเวณจุดตรวจวัดห้วยโจก

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 6.89 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.0-9.0)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 104 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 22.73 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 0.24 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

·        ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) มีค่าเท่ากับ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

2.บริเวณจุดตรวจวัดห้วยมะนาว

·        น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

 

3.บริเวณจุดตรวจวัดห้วยอันซอง

·        น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

 

     สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 3 สถานี คือ ห้วยโจก, ห้วยมะนาว, ห้วยอันซอง พบว่าค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของห้วยโจกมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3 ) ส่วนสถานีห้วยมะนาว, ห้วยอันซอง น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ได้ แต่หากจะนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

 

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 5 สถานี

 

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านหนองเทา ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.38 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.50 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 538 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·     ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 229.79 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) น้อยกว่า 0.01 NTU (ผ่านเกณฑ์กำหนดที่เหมะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

   5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านหนองทับ ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.95 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 121.21 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) น้อยกว่า 0.01 NTU (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.07 ( ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมและไม่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 782 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 525.24 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมและไม่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) น้อยกว่า 0.01 NTU (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

7. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลบ้านโนนทอง ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.84 ( ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมและไม่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 105 มิลลิกรัมต่อลิตร (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 1.93 NTU (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

8. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง ดังนี้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.19 (ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมและไม่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 62 มิลลิกรัมต่อลิตร (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  as CaCO3 (อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

·         ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 8.03 NTU (ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

·         ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

      ดังนั้น ดัชนีที่ตรวจพบในน้ำบาดาลทั้ง 5 สถานี  คือ น้ำบาดาลบ้านหนองเทา, น้ำบาดาลบ้านหนองทับ, น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ , น้ำบาดาลบ้านโนนทอง และน้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง พบว่าดัชนีส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 ของเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นค่าความเป็นกรด ? ด่าง (pH) ของน้ำบาดาลบ้านโนนทอง, น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง  และค่าความกระด้างของน้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามน้ำดังกล่าวนำมาใช้เพื่อการอุปโภคเท่านั้น ซึ่งค่าความเป็นกรด ? ด่าง, ความขุ่น และปริมาณเหล็กที่ตรวจพบได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในลักษณะดังกล่าว

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

ไม่ได้กำหนด

ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ำ(Total Dissolved Solids)

600 มิลลิกรัมต่อลิตร

1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้างทั้งหมด          (Total Hardness)

300 มิลลิกรัมต่อลิตร as CaCO3

500 มิลลิกรัมต่อลิตร

as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด       (Total Iron)

0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลเฟต (Sulfate)

200 มิลลิกรัมต่อลิตร

250 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

                  * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยโจก 2.ห้วยมะนาว 3.ห้วยอันซอง 4.น้ำบาดาลบ้านหนองเทา 5.น้ำบาดาลบ้านหนองทับ 6.น้ำบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 7.น้ำบาดาลบ้านโนนทอง 8.น้ำบ่อตื้นบ้านหนองแจงแมง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328852
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]