การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลอิสาณ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27264/15242
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยลึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.2 dB(A)และระดับเยงสูงสุด เท่ากับ 82.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 79.8 dB(A)(เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเยงสูงสุด เท่ากับ 105.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

***ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณบ้านพลวงเกินเกณฑ์มาตรฐาน  เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิน คือ เวลา 05.00-07.00 น.  เนื่องจากจุดที่ติดตั้งเครื่องวัดอยู่ใกล้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และในช่วงเวลานั้นมีการประกาศเสียงตามสายของผู้นำชุมชนจีงเป็นสาเหตุให้ระดับเสียงเกินมาตรฐาน*** 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านพลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768863
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]