การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 53.1 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 108.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.8 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 80.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.7 dB(A)  และค่าความดังเสียงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 90.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)

 

  • ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินห้างหุ้นส่วนจำกัด หินบุรีรัมย์ จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านพลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่งหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดหินบุรีรัมย์ 2.บ้านพลวง 3.บ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203289
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]