การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21361/15591
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 4 สถานี         

 1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 2. บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 3. บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 62.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 110.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 4. บริเวณบ้านมาบหวาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 • ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน  2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง  จำนวน 4 สถานี         

 1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 2. บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด) 
 3. บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 59.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 4. บริเวณบ้านมาบหวาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
 • หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 2.บริเวณบ้านวังตะโก 2 (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) 3.บริเวณบ้านวังตะโก1 (ด้านทิศตะวันตก) 4.บริเวณบ้านมาบหวาย
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773758
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]