การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน   จำนวน 1 สถานี

  1.บริเวณชุมชนบ้านพลวง บริเวณโดยรอบกลุ่มเหมืองหินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 310 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า คือ 500 mg/l as CaCO3  )
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.122  mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/L)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 609 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/L)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 5.2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 614 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 52.0 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
      

 

 • ในวันที่ 27 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

  1. น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.1 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 482 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) ตรวจวัดไม่พบ
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 765 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) ตรวจวัดไม่พบ
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 765 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 46.2 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.น้ำบาดาลบริเวณชุมชนบ้านพลวง
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137789
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]