การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองไผ่แก้ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21390/15600
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 •  ในระหว่าง วันที่ 21-22 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 62.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 94.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 66.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 111.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 89.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 97.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 •  ในระหว่าง วันที่ 26-27 สิงหาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 89.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 82.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 95.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 88.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

 

 •  ในระหว่าง วันที่ 1-2 ธันวาคม  2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณชุมชนบ้านหินดาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 96.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านเขาไผ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 53.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 88.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.1 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 91.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 63.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านหินดาด 2.บริเวณบ้านเขาไผ่ 3.บริเวณบ้านหนองโกศล(หนองตาสน) 4.บริเวณโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211275
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]