การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ห้วยโป่ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 30985/15819
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 4 มีนาคม 2554

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.35 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 80 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 83.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 396 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 206 mg/l  as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 127 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.9 mg/L  ((ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

  • น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

  3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.39(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 210 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 168 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 281 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 145 mg/l  as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 105 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.4 mg/L  ((ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 4 สถานี

  1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.11 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.13 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 415 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 116 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 60 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.10 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

  2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัดซอยคีรี)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.53(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.4 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 138 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 46 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 26 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.07 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

  3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.78 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.5 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 115 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 27 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 17 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.04 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l) 

  4.บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านหนองหวายโสม (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.97 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.17 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total dissolved Solids) เท่ากับ 128 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 26 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 300 mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 42 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

   

  หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

         *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 2.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) ก่อนผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยไม่มีชื่อ (สาขาคลองหลอด) หลังจากผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 4.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหนองหวายโสม (วัด
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5137746
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]