การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังประจบ
 อำเภอ เมืองตาก
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 20853/14087
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.13 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณหน้าสำนักงานนำแสง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงแต่งแร่ตลิ่งสูง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8ชั่วโมง เท่ากับ 82.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • ในระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.43 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณหน้าสำนักงานนำแสง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงแต่งแร่ตลิ่งสูง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8ชั่วโมง เท่ากับ 84.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมีค่าไม่เกิน 90 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณหน้าสำนักงานนำแสง 3.บริเวณสำนักงานตลิ่งสูง 4.บริเวณโรงแต่งแร่ตลิ่งสูง
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768688
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]