การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 25518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.3 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 108.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดถ้ำภูแกลบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.5 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.2dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดถ้ำภูแกลบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังผาดำ 2.บริเวณวัดถ้ำภูแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768696
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]