การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27454/14691
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ประเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี
    1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ  83.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
    2. บริเวณชุมชนสำเภาทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด  เท่ากับ 86.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
    3. บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 74.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ประเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี
     1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ  103.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
     2. บริเวณชุมชนสำเภาทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด  เท่ากับ 86.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
     3. บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนสำเภาทอง 3.บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง
 โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290042
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]