การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 27114/15607
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณห้วยไฮ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง () เท่ากับ 6.83 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 168 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่ผาของแข็งแขวนลอย(Total Suspended Solids) เท่ากับ 15.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 163.68 mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.74 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 20.9 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน            

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณห้วยไฮ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318423
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]