การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27273/15241
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินแบล็คซี  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 100.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดวิเศษสุขาราม  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 78.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดสวายสอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 92.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บริเวณวัดพระอังคาร  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 101.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงในเวลา 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินแบล็คซี 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.บริเวณวัดสวายสอ 4.บริเวณวัดพระอังคาร
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768852
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]