การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวาย
 อำเภอ เมืองสุรินทร์
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31083/15564
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 

 

  • ในเดือนมกราคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
      

      1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม  **ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง**

  • ในวันที่ 30 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
        1. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนในทุกแกนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที

**หมายเหตุ** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองแร่ (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านพนม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330096
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]