การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27271/15240
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  •  ในเดือนมีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 58.3 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 92.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 80.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านโคกเจริญ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 97.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  • ในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 69.4 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 94.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 54.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 92.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)
  3. บริเวณบ้านโคกเจริญ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 66.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 94.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด)  

หมายเหตุ:* มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพลวง 2.บริเวณโคกตาสิงห์ 3.บริเวณบ้านโคกเจริญ
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205125
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]