การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27271/15204
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่มีนาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 480 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 724 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/L )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 724 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 44 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
      

 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 500 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.117 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 811 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/L )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 811 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 67 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)

 • ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

  1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 481 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.032 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 730 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/L )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 742 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 50.2 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)
      

 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 496 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.024 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 723 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/L )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย เท่ากับ ตรวจไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 744 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 41.4 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/L)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำบาดาลชุมชนบ้านพลวง 2.บริเวณบ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331155
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]