การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25856/14715
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แนว คือ แนวขวาง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.333 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00226 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.349 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00238 มิลลิเมตร และในแนวยาวความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.317 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00200 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง  พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 2.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330139
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]