การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27272/15205
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 17-18 และ 20-21 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  54.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  54.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านโคกเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  62.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  67.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  54.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านโคกเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  63.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

มายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านพลวง 2.บ้านโคกตาสิงห์ 3.บ้านโคกเจริญ
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202042
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]