การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ้านปิน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32164/15551
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 2 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  5 สถานี

1. บริเวณห้วยแม่ยาก

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.06 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 158 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 11.304 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.02 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยกว่า 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.712 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 1.0)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.01)

2. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.05 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 96 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 1.044 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.02 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยกว่า 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าเท่ากับ 0.045 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 1.0)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.01)

3. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 11.51 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 83 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 4.933 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า0.02 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยกว่า 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าน้อยกว่า 0.147 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 1.0)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.01)

  4. บริเวณสระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 8.94 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 173 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 7.822mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกวว่า0.02 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยกว่า 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าน้อยกว่า 0.177 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 1.0)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.01)

  5.  บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิด 

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 29.7 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 153mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 53.081 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.163 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยกว่า 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าเท่ากับ 0.163 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 1.0)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.01)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี 

1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.70 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 130 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 )

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 1.348 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 200)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าเท่ากับ 0.193 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าเท่ากับ 0.193 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า 0.5)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.05)

  2.  บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า

        - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.7 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)

       - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.38 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)

       - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

       - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 44 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 )

       - ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 2.119 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 200)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าเท่ากับ น้อยกว่า 0.03mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 

       - ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) มีค่าเท่ากับ 0.248 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า 0.5)

       - ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยกว่า 0.001 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือไม่มากกว่า 0.05)

         

**หมายเหตุ**มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

                แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

                (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

                (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยแม่ยาก 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.บริเวณสระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่ 5.บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิด 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน 7. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า
 โดย บริษัท เอส.ซี.ไมนิ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318128
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]