การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27272/15205
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  2 สถานี

 

  1. บริเวณชุมชนบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 310 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.122 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 609 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 614 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 52.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )

  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.4 (ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 388 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.288 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/ )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 650 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ตรวจไม่พบ
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 650 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 32.5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )

 

 

 • ในวันที่ 27 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  2 สถานี

 

  1. บริเวณชุมชนบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.1NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 482 mg/l  as CaCO3    (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) ตรวจวัดไม่พบ
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 765 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ตรวจวัดไม่พบ
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 765 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 46.2 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )

  2. บริเวณบ้านโคกตาสิงห์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 14.8 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 417 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500  mg/l  as CaCO3  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.685 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 659 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 1,200  mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 15.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 675 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 32.1 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200  mg/l )

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านพลวง 2.บ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ อแนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136067
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]