การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31228/15743
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยทราย(อนามัย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณโรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 63.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านม่อนหิน(ปากทางขนส่งแร่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 112.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านห้วยทราย(อนามัย) 2.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 3.บริเวณบ้านม่อนหิน(ปากทางขนส่งแร่)
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205137
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]