การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 22394/15482
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 

   ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. โรงเรียนบ้านแก่งหลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   ในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 120.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. โรงเรียนบ้านแก่งหลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ60.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  **หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203388
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]