การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32113/15496
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 

   ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน 4 สถานี

  1.  บริเวณห้วยปุ้งจี้ 

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.41 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 11.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 132 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 134.09 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 8.02 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  2.  บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

       - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.45 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 45.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 156 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 145.46 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 39.45 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.58 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  3.  บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.41 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 172.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 185 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 102.28 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 47.79 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.12 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

  4.  แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง

      - ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.47 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

      - ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 115.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 117 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 111.37 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 192 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

      - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 3.10 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

    

  **หมายเหตุ**มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

              แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

              (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

              (ข) การเกษตร

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4.แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง.
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5319434
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]