การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27410/14543
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
  
  • ในวันที่ 15 มกราคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

 1.บริเวณห้วยปอนหลังผ่านพื้นที่โครงการเหมืองแร่

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.03 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 3.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 630 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ผลการตรวจวัดค่าตะกั่ว (Lead) เท่ากับ ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 0.05)      

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
       แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
      (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
      (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณห้วยปอนหลังผ่านพื้นที่โครงการเหมืองแร่
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318449
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]