การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27442/14967
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
  
 • ในวันที่ 30 มีนาคม 2554

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

 1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.10 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.05 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 70 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)        
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมดทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 140 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulphate) เท่ากับ 77.24 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)   

 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.20 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.20 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 77 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)        
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมดทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 147 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulphate) เท่ากับ 75.84 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 3. บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.00 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 55 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)        
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.23 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมดทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 135.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulphate) เท่ากับ 87.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 4. บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 8.25 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.50 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ52 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)        
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.12 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณสารละลายทั้งหมดทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 131.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulphate) เท่ากับ 90.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ:*มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
       แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
      (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
      (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยผาตันก่อนผ่านโครงการ 2.บริเวณห้วยผาตันหลังผ่านโครงการ 3.บริเวณห้วยกว๋าก่อนผ่านโครงการ 4.บริเวณห้วยกว๋าหลังผ่านโครงการ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318355
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]