การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ขุนฝาง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22356/15079
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 4 เดือนเมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบนดิน  จำนวน 1 สถานี

 1. บริเวณห้วยยิงเห็น

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 135 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 78 mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.07 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.07 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง เท่ากับ ไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ ไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต เท่ากับ ไม่พบ (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 1.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

 1. น้ำบาดาลบ้านปางวัว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 117 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 77 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300mg/l as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.14 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง เท่ากับ ไม่พบ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่พบ ) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 3.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต เท่ากับ 7 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ 0.5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 30)

 หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 **มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

    

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยยิงเห็น 2.น้ำบาดาลบ้านปางวัว
 โดย นายอำนวย ฤทธิ์เพ็ชร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5319104
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]