การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อทอง
 อำเภอ หนองม่วง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22262/14030
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 17 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านถ้ำดิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง3สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.400 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.300 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.000มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง3สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.310 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.200 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.000 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.150 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านถ้ำดิน 2.บ้านโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330432
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]