การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30391/15282
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
        1. บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่วัดได้มีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)


        2. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่วัดได้มีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

       3.บริเวณบ้านผาลาด(ใหม่) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่วัดได้มีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศูนย์สร้างทางลำปาง 2.บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 3.บริเวณบ้านผาลาด
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330203
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]