การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 14934/15329
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 

     ในวันที่ 30 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี

 1. ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ

 • น้ำแห้ง

  2. ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.50(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 64 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.40 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 3. บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.45 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 50 mg/l as Caco3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี

 1. ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ

 • น้ำแห้ง

  2. ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.10 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.70 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 76 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

 3. บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ8.40(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.40mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 55 mg/l as Caco3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ น้อยกว่า 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ 2.ห้วยสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3.บริเวณห้วยแป้นบริเวณที่เชื่อมกับแม่น้ำวัง
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318398
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]