การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ร้องกวาง
 อำเภอ ร้องกวาง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 22375/15486
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 

  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1.  บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง 3 แนว มีค่าดังนี้

       - แนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิรตซ์

       - แนวตั้ง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิรตซ์

       - แนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00028 มิลลิเมตร และค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิรตซ์

ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

  2.  บริเวณวัดกาดผาแพร่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจาก อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการมาก ประมาณ 2 กม.

  3.  บริเวณวัดบ้านวังโป่ง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจาก อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการมาก ประมาณ 3 กม.

**หมายเหตุ** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดกาดผาแพร่ 3.บริเวณวัดบ้านวังโป่ง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330180
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]