การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27275/15472
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2551

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณวัดไทยเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  48.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านห้วยลึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านเขากระโดง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 •  ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณวัดไทยเจริญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ 45.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 67.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านห้วยลึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านเขากระโดง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตตุ : *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)


 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดไทยเจริญ 2.บ้านพลวง 3.บ้านห้วยลึก 4.บ้านเขากระโดง 5.โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203265
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]