การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาบัว
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31080/15562
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านตะแบก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโคกกรวด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านโคกหิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณบ้านตะแบก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านโคกกรวด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านโคกหิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 5. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.8dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15         พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านตะแบก 2.บ้านโคกกรวด 3.โรงเรียนบ้านพนม 4.บ้านโคกหิน 5.สำนักงานโรงโม่หินย่งล้ง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202050
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]