การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ทุ่งใหญ่
 อำเภอ ทุ่งใหญ่
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26158/15234
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 24 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 5.95 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 1.0  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 1970 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1599 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.550 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 282.75 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)   

 2. บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 4.95 (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 1.0  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณมวลสารที่ละลายน้ำ(Total Dissolves Solids) เท่ากับ 1184 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1419 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ0.110 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 276.55 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  

 

**เหตุที่ค่าPH ต่ำกว่ามาตรฐาน คืออยู่ในสภาพเป็นกรดนั้น ทางโครงการให้เหตุผลว่า อาจเนื่องมาจากมีปริมาณซัลเฟตในแหล่งน้ำสูง ซึ่งคุณภาพน้ำเช่นนี้มีตั้งแต่การตรวจวัดในปี พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากเป็นน้ำในขุมเหมืองเก่าและน้ำจากแอ่งน้ำรับในขุมเหมือง ไม่มีการปล่อยออกนอกโครงการ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน  

**หมายเหตุ**มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3
          

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำในขุมเมืองเก่าทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ 2. บริเวณน้ำจากแอ่งรับน้ำในขุมเหมือง (Sump)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135733
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]