การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
 อำเภอ ทุ่งสง
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26180/15169
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนมกราคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณบ่อเหมืองเก่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 8.16 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 15 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 12 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 3.9 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 46 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน(Total Solids) เท่ากับ 99 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 25 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 50 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 10 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บริเวณคูน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.65 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 92 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 64.9 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 3.11 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 290 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน(Total Solids) เท่ากับ 509 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 120 mg/l (ไม่เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 150 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 128.7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อเหมืองเก่า 2.บริเวณคูน้ำ
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135434
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]