การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หินตก
 อำเภอ ร่อนพิบูลย์
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26144/15313
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินในปี 2554
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 20 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณขุมเหมืองดีบุกเก่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.81 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 8.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 310 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 258.53 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 4.329 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.305 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 6.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่ต่ำกว่า 4 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.002 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.023 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1 mg/l)

 2. บริเวณบ่อดักตะกอน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.70 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 93 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 242 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 170.73 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 70.730 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 3.505 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 6.00 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่ต่ำกว่า 4 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.012 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.002 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.366 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1 mg/l)

 3. บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.70 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 76 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 238 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 204.87 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 43.856 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 3.602 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 6.5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่ต่ำกว่า 4 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.017 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.002 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.423 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1 mg/l)

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านศาลาแขก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.78 ( ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 302 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 267.31 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 6.35 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.007 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.3 mg/l)  

 2. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.94 ( ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 6.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 168 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 146.34 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 6.660 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.085 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 5.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ 0.007 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ 0.011 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.3 mg/l) 

 3. บริเวณบ่อน้ำตื้น (อาศรม) ป่าสุญญะดาฯ ป่าถ้ำเขาแดง 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.65 ( ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอน (Total Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 224 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 204.14 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
 • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU  )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.060 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณค่า DO เท่ากับ 7.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารปรอท เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.001 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.3 mg/l)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกันสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  และมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2547)

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณขุมเหมืองดีบุกเก่า 2.บริเวณบ่อดักตะกอน 3.บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 3.บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านศาลาแขก 5.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไม้หลา 6.บริเวณบ่อน้ำตื้น (อาศรม) ป่าสุญญะดาฯ ป่าถ้ำเขาแดง 6.
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135589
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]