การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาขาว
 อำเภอ ห้วยยอด
 จังหวัด ตรัง
 เลขที่ประทานบัตร 23899/15221
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหัวสะพาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณกลุ่มบ้านหลวงเณร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 71.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.27 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหัวสะพาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.07 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณกลุ่มบ้านหลวงเณร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.93 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.53 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2539)  เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านหัวสะพาน 3.บริเวณกลุ่มบ้านหลวงเณร
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]