การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองตาแต้ม
 อำเภอ ปราณบุรี
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21231/15720
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองยิงหมีทิศใต้บริเวณทางออกโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้ทางเข้าออกโรงโม่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลกาตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ:*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 7 พฤศจิกายน 2548  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมีทางทิศใต้ ทางเข้าออกโรงโม่ 3.บริเวณบ้านหนองยิงหมีทางทิศตะวันออกของโรงโม่หิน
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627604
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]