การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองตาแต้ม
 อำเภอ ปราณบุรี
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21231/15720
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 เมษายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.113 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00672 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.125 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0349 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.522 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0708 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.020 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0049 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00808 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.130 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ13 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01380 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.150 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ มากกว่า 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00427 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.018 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 71   เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00332 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.327 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 53 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00281 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 29 กันยายน 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังวนชลประทาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.114 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00036 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.242 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 51  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00712 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.305 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 63 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0348 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านหนองยิง(ทิศใต้บริเวณทางเข้าออกโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00012 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 3 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0293 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00474 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านหนองยิงหมี(ทิศตะวันออกของโรงโม่หิน)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง3แนว ในแนวขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.210 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0497 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.216 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00626 มิลลิเมตร ในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.298 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0275 มิลลิเมตร (ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548) ในการตรวจวัดกำหนดให้ค่าความเร็วอนุภาค มีค่าต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังวนชลประทาน 2.บริเวณบ้านหนองยิงหมีทางทิศใต้ ทางเข้าออกโรงโม่ 3.บริเวณบ้านหนองยิงหมีทางทิศตะวันออกของโรงโม่หิน
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330346
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]