การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 อำเภอ หาดใหญ่
 จังหวัด สงขลา
 เลขที่ประทานบัตร 27651/15229
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2554
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 11-12 เดือนมีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 99.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 97.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 97.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน  2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 103.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 84.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด(Lmax) เท่ากับ 98.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ให้ระดับเสียงสูงสุด ได้ไม่เกิน 115.0 เดซิเบล(เอ)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณชุมชนบ้านเขานุ้ย 3.บริเวณชุมชนบ้านท่าหมอไชย
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621807
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]